Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

● ‘Opdrachtnemer’: INDIGO gevestigd te Amstelveen;

● ‘Opdrachtgever’: de wederpartij zijnde iedere (rechts)persoon, die met INDIGO een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

● ‘Algemene Voorwaarden’: betekent deze algemene voorwaarden (inclusief de Vrijwaring) van INDIGO, dan wel de algemene voorwaarden van INDIGO, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden;

● ‘Opdracht’: de opdracht zoals beschreven in de overeenkomst of offerte; op dienst zoals bespreken in de overeenkomst of offerte;

● ‘Dienst’: op dienst zoals bespreken in de overeenkomst of offerte;

● ‘Overeenkomst’: de brief inhoudende de opdrachtbevestiging, de Algemene Voorwaarden alsmede al dan niet toegevoegde bijlagen (indien en voor zover voorgaande brief daarnaar verwijst);

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht in welke vorm gedaan, betreffende de levering van Diensten door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van de Opdrachtgever.

2.2  Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.3  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2  Inschrijving of aanmelding voor de Dienst vindt plaats door het volledig en correct (online) invullen en verzenden van het daartoe bestemd inschrijf- / aanmeldformulier. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3  Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever ingevulde aanmelding aanvaardt door middel van een (elektronische) bevestiging, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer tot de uitvoering van de Dienst overgaat.

3.4  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een aanmelding, zonder opgave van redenen, te weigeren. Weigering kan in ieder geval, doch niet uitsluitend, plaatsvinden indien het maximaal aantal deelnemers is overschreden. Indien er sprake is van een vooruitbetaling zal Opdrachtnemer zorgdragen voor de terugbetaling van het ontvangen bedrag.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden en zal zich naar beste vermogen inspannen om de kwaliteit van de Dienst te waarborgen. Zij kan in dat kader echter geen garanties geven.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om derden (bijvoorbeeld externe trainers of coaches) in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en deze te vervangen door anderen.

Artikel 5: Annuleringen, wijziging en vervanging

5.1  Annuleren van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel van de door Opdrachtnemer ontvangen brief dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van Opdrachtgever.

5.2  Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van de inschrijving, kosteloos te annuleren, tenzij het moment van annulering valt binnen de periode van 4 weken voorafgaand aan de geplande startdatum van de Dienst, in welk geval hetgeen bepaald in artikel 5.3 van toepassing is.

5.3  Tenzij anders schriftelijke overeengekomen is Opdrachtgever ingeval van annulering na de bedenktijd van 14 dagen het volgende verschuldigd:

Coaching:
a) bij annulering/uitstel tot uiterlijk 1 week voor de geplande datum van de dienst is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
b) bij annulering/uitstel tussen 1 week en 24 uur van tevoren, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
c) bij annulering/uitstel binnen 24 uur voor de geplande startdatum van de dienst is Opdrachtgever 100% van de vergoeding verschuldigd.

Training:
a) bij annulering/uitstel tot uiterlijk 4 weken voor de geplande startdatum van de dienst is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
b) bij annulering/uitstel tussen 4 en 2 weken voor de geplande startdatum van de dienst is Opdrachtgever 50% van de vergoeding verschuldigd;
c) bij annulering/uitstel binnen 2 weken voor de geplande startdatum van de dienst is Opdrachtgever 100% van de vergoeding verschuldigd.

Ongeacht annuleringstermijn worden reeds gemaakte kosten of kosten die niet te annuleren zijn wel in rekening gebracht. Zoals inhuur externe trainers met afwijkende annuleringsvoorwaarden, externe locatiekosten, ontwikkeld of ingekocht materiaal voor een training, geboekte vluchten voor een reis.

5.4  Onverminderd artikel 11, is Opdrachtgever niet gerechtigd om (delen) van de Overeenkomst na de geplande startdatum van de Dienst te annuleren.

5.5  Opdrachtnemer is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, een training, cursus, opleiding of ander (deel van de) Overeenkomst te annuleren, dan wel een door Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. Annulering kan bijvoorbeeld plaatsvinden als gevolg van onvoldoende aanmeldingen. Opdrachtnemer is in dit geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten maar zal zorgdragen voor de terugbetaling van de reeds door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor het betreffende deel van de Overeenkomst.

5.6  Indien Opdrachtgever een eerder aangemelde deelnemer wil laten vervangen door een andere deelnemer, dient hij dit uiterlijk twee werkdagen voor de geplande startdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever is in dat geval in aanvulling op de overeengekomen vergoeding voor de Dienst, administratiekosten ter hoogte van € 60,- verschuldigd. Verzoeken tot vervanging die later dan twee werkdagen voor de startdatum van de Dienst bij Opdrachtnemer binnen komen zullen worden geweigerd, één en ander onverminderd artikel 5.5 .

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1  Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief kosten voor verplichte literatuur, ontbijt, lunch, diners, privé consumpties, overnachtingen en andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.

6.2  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verlangen. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur binnen 10 dagen en in ieder geval altijd uiterlijk vóór de startdatum van de Dienst te voldoen.

6.3  Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn danwel niet uiterlijk op de startdatum (indien deze eerder is) heeft voldaan, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd en komen alle (buiten)gerechtelijke kosten gemaakt door Opdrachtnemer ter inning van de vordering ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 115 Euro.

Artikel 7: Medewerking van de Opdrachtgever

7.1  Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte, complete en tijdige verstrekking van alle voor de Dienst benodigde gegevens en informatie. Indien de benodigde gegevens of informatie ontbreken heeft Opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is bovendien gerechtigd om kosten voor extra werkzaamheden in rekening te brengen die het gevolg zijn van de onvolledige of onjuiste informatie of gegevens.

7.2  Indien Opdrachtnemer de Dienst op een door Opdrachtgever aangewezen locaties zal uitvoeren, zal Opdrachtgever voor eigen rekening zorgdragen voor een daartoe geschikte ruimte welke is voorzien van alle benodigde apparatuur. Indien er bepaalde huisregels gelden, zal Opdrachtnemer zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hieraan houden.

7.3  Opdrachtnemer is gerechtigd om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training, opleiding of cursus verstoren uit te sluiten van verdere deelneming daaraan, één en ander zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1  Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de trainingsmaterialen, brochures, hand-outs, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en, haar licentiegevers of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. In het kader van de Overeenkomst vindt geen overdracht plaats van de rechten van intellectuele eigendom. 

8.2  De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bedoelde materialen voor eigen, intern, gebruik te gebruiken.

8.3  De Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de materialen op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, verkopen of aan een derde beschikbaar stellen op welke wijze dan ook.

8.4  De Opdrachtgever zal aanduidingen van Opdrachtnemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,- (zegge: tienduizend euro).

9.2  Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Opdrachtnemer te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Opdrachtnemer wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.3  Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

9.4  Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van deelnemers aan de Dienst.

9.5  De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of diens ondergeschikten.

Artikel 10: Ontbinding en opschorting

10.1  Opdrachtnemer heeft het recht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten (en dus de deelname door Opdrachtgever, of een door hem aangewezen deelnemer, aan een cursus, training, opleiding of ander traject te weigeren), indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan, onverminderd enig ander aan Opdrachtnemer toekomend recht.

10.2  Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Training, tenzij Opdrachtnemer ter zake van die Dienst in verzuim is.

10.3  Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever, indien aan de Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de Opdrachtgever of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2  Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Amstelveen, 1 oktober 2021