Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2021.

Contactgegevens

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2021.

Verkrijgen van persoonsgegevens

INDIGO verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en op papier. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

INDIGO verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Verslaglegging van coachgesprekken;
 • Reflectieverslagen en overige huiswerkopdrachten van coachees of deelnemers aan een programma of training;
 • Evaluatierapporten;
 • Curriculum Vitae.

Doeleinden

We verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een op maat gemaakt coachtraject of programma;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen. 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het traject. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken we persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van systemen. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leverancier, web/mailbeheer, de IT-leverancier van online assessments of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen slechts buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze privacyverklaring.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Instagram of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden tot 12 maanden na beëindiging van het traject of programma. Bewaartermijnen van partijen met wie wij samenwerken (zoals de IT-leverancier van de online assessments) kunnen afwijkende bewaartermijnen hanteren. De volgende gegevens van klanten en opdrachtgevers worden langer bewaard voor het onderhouden van contact en marketingdoeleinden: voor-en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, functienaam, naam en data gevolgd traject, data waarop contact is geweest buiten het traject om en korte beschrijving van de inhoud van dat contact.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat we ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Cookies

We gebruiken de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies van Google Analytics, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpt de site te optimaliseren. Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat deze cookies geplaatst worden. 

Hoe INDIGO uw gegevens beveiligt

We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door INDIGO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met INDIGO (info@leefindigo.nl).

Uw rechten

U heeft het recht om INDIGO een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u INDIGO verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2021.

Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

INDIGO
Jikkemien Schutte
Loes Degreef